Sprawozdanie z działalności Zarządu Lubelskiego Oddziału SDRP w latach 2016 – 2018

Lublin, 21 września 2018 r. 21 września 2018 r. , w połowie kadencji działalności Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w latach 2016 – 2020, w Lublinie odbyło się zebranie sprawozdawcze miejscowego Oddziału stowarzyszenia. Przypomniano na nim, iż zebranie sprawozdawczo-wyborcze 14 czerwca 2016 r. powierzyło kierowanie Lubelskim Oddziałem Zarządowi w składzie: Stanisław Wojnarowicz – przewodniczący, Monika Siemion – Dudek – wiceprzewodnicząca, Izabella Wlazłowska – skarbnik, Stanisław Dąbrowski – sekretarz. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Janusz Świąder, zaś rzecznikiem odpowiedzialności dyscyplinarnej Zbigniew Miazga. Zarząd w mijającym okresie kadencji odbył 10 protokółowanych posiedzeń. Niemal we wszystkich uczestniczyli in corpore członkowie zarządu, a także zapraszani na nie: przewodniczący komisji rewizyjnej bądź inny jej reprezentant, rzecznik odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz sekretarz Naczelnego Sądu Dziennikarskiego Kazimiera Błażewicz Izdebska. Przewodniczący Zarządu Stanisław Wojnarowicz w sprawozdaniu stwierdził, iż jednym z nadrzędnych działań zarządu obecnej kadencji było zapewnienie płynności finansowej Oddziału oraz racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami, których było nie za wiele. W następstwie podjętych działań Lubelski Oddział ma zapewnioną płynność finansową, uregulowane składki do Zarządu Głównego i Stowarzyszenia Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy IFJ, kasa nie świeci pustką. Najważniejszym źródłem pozyskania środków, jak wskazano w sprawozdaniu, są składki członkowskie oraz wpływy z odpisów 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych. Kiedy w 2008 r. uzyskano z tego tytułu zaledwie 106 zł, to w ubiegłym 1008, a w bieżącym przeszło 1300 zł. Dodatkowe kilkaset złotych przyniosła sprzedaż wydanego przez LO SDRP „Leksykonu dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny”. Finansowy bilans Oddziału przedstawiła szczegółowo skarbnik Izabella Wlazłowska, informując, iż na koniec II kwartału 2018 r. LO SDRP w kasie i w banku posiadał łącznie ok 2,5 tys. zł. Racjonalna gospodarka posiadanymi pieniędzmi umożliwiła organizację , co prawda w skromniejszym wymiarze niż to miało miejsce w latach minionych, zauważono w sprawozdaniu, najważniejszych przedsięwzięć. W omawianym okresie odbyły się, mające sprzyjać integracji lubelskiego środowiska dziennikarskiego, dwa spotkania tłustoczwartkowe dziennikarzy, podczas których Maria Balicka – Kasprzak i Zbigniew Miazga – koledzy zasłużeni dla naszego stowarzyszenia, zostali uhonorowani laurem „Młodego Dinozaura” – jedynym tego typu wyróżnieniem w kraju osób będących na emeryturze, ale wciąż aktywnym zawodowo i społecznie. Tradycyjnie w bieżącej kadencji wsparto finansowo tenisowe turnieje imienia zmarłych kolegów red. red. Marka Obary i Andrzeja Wawrzyckiego. Dziennikarskim mistrzom rakiety Oddział ufundował puchary, które wręczał kolega Witold Miszczak – niestrudzony animator wspomnianych turniejów. Zgodnie z wolą zebrania sprawozdawczo-wyborczego podjęto organizację corocznych spotkań świąteczno – noworocznych. Spotkały się one z aprobatą kolegów, co zdecydowało o ich kontynuacji. W bieżącej kadencji Zarząd nadal wiele uwagi poświęca kolportażowi „Leksykonu dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny”. W księgarniach i w magazynie zalega jeszcze kilkadziesiąt egzemplarzy tego pionierskiego wydawnictwa. Niestety, mimo kolejnej obniżki ceny do 10 zł za wydanie w miękkiej okładce i 15 w twardej, sprzedaż stanęła. W ostatnim czasie niektórzy koledzy obchodzili jubileusze pracy twórczej, które zaakcentowano na miarę skromnych możliwości. Upamiętniono 90-lecie lubelskiego nestora dziennikarstwa red. Tadeusza Tłuczkiewicza, 40-lecie działalności publicystycznej I zabelli Wlazłowskiej czy wydanie setnego numeru dwumiesięcznika „Awangardy Lubelskiej”, której redaktorem naczelnym jest red. Krzysztof Stankiewicz. W omawianym okresie niektórzy koledzy wydali nowe książki. Księgarski rynek wzbogacili: Izabella Wlazłowska, Tadeusz Chwałczyk, Zbigniew Miazga, Stanisław Dąbrowski, Janusz Świąder, Janusz Malinowski. Ten ostatni doprowadził do upamiętnienia bohaterskiego woźnego lubelskiego magistratu Jana Gilasa. Uczestnicy zebrania pogratulowali Kolegom ich osobistych dokonań. Podczas zebrania przypomniano, iż o wszystkich przedsięwzięciach Lubelskiego Oddziału można przeczytać na własnej stronie internetowej, której niestrudzonym administratorem jest Zenon Krawczyk. Rzecznik dyscyplinarny Oddziału red. Zbigniew Miazga w przedłożonym sprawozdaniu stwierdził, iż w bieżącej kadencji nie wpłynęła do niego ani jedna skarga na dziennikarzy, którzy by nie przestrzegali prawa prasowego czy też zasad kodeksu dziennikarskiego. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej red. Janusz Świąder nadesłał e-mailem sprawozdanie tejże, w którym komisja pozytywnie oceniła działalność zarządu w zakresie gospodarki finansowej i przedsięwzięć merytorycznych. Zebranie zobowiązało zarząd do kontynuowania dotychczasowych form działalności, w tym honorowania laurem Młodego Dinozaura kolegów angażujących się twórczo i społecznie, organizacji spotkań tłustoczwartkowych i świąteczno-noworocznych. Uczestnicy zebrania opowiedzieli się za nieodpłatnym przekazaniem zalegających w magazynie egzemplarzy „Leksykonu dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny” bibliotekom województwa lubelskiego oraz czołowych redakcji krajowych, w tym np. „Polityki”. Zarząd został zobowiązany do racjonalnej gospodarki środkami finansowymi Oddziału. Uczestnicy zebrania uczcili pamięć zmarłych w ostatnim czasie kolegów: Anny Radczak – Mańkowskiej, Kazimierza Pawełka i Adama Tomanka. SDRP LUBLIN