CZYTAJ WIĘCEJ

 

 
Jubileusz ROTARY Lublin - Centrum 28 kwietnia 2022 r. z maszyn drukarskich Drukarni SAWA w Piasecznie zeszły jubileuszowe egzemplarze kolejnej książki naszego kolegi Staszka Dąbrowskiego z okazji XXV-lecia działalności Klubu Rotariańskiego Lublin-Centrum. To swoista kronika wydarzeń klubowych na przestrzeni ostatnich pięciu lat 2016-2021 ze specjalnym dodatkiem o pracy klubowej i o społeczno-zawodowej aktywności jego członków od lipca 2021 do kwietnia 2022. Należy wspomnieć, że ponad dwudziesto-letnimi członkami tegoż zacnego międzynarodowego stowarzyszenia są też nasi dziennikarsko-redakcyjni koledzy jak: Leszek Alojzy Gzella, Zbigniew Miazga, wspomniany Staszek Dąbrowski, a i wieloletni sekretarz „Kuriera Lubelskiego” red. Grzegorz Wójcikowski. Ciekawostką jest fakt, że każdy z nich pełnił w przeszłości funkcje Prezydenta Klubu, a nawet Gubernatora Dystryktu (Gzella) i są to byli lub też aktualni instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego: Gzella – harcmistrz, szaroszeregowiec, Dąbrowski – harcmistrz, Miazga – podharcmistrz, Wójcikowski – przewodnik. Skądś ta aktywność społeczna, potrzeba służenia drugiemu człowiekowi – musiała się wziąć?
---------------------------------------
APEL DO DZIENNIKARZY ROSYJSKICH

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do Rosyjskich Dziennikarzy, by przekazując w mediach swego kraju informacje na temat wojny w Ukrainie kierowali się zasadą rzetelności i uczciwości.

Zwracamy się do członków Związku Dziennikarzy Rosji (Russian Union of Journalists RUJ). Wasz Związek należy do Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy (IFJ) i Europejskiej Federacji Dziennikarzy (EFJ). To członkostwo zobowiązuje do przestrzegania Międzynarodowej Karty Etyki Dziennikarskiej, uchwalonej na kongresie IFJ w roku 2019. W pierwszym punkcie Karty zapisano: „ podstawowym obowiązkiem dziennikarza jest szacunek dla prawdy i prawa opinii publicznej do jej poznania”. Wzywamy Was do poszanowania prawa, do pisania i mówienia o wojnie w Ukrainie tylko na podstawie sprawdzonych faktów i źródeł informacji

W Ukrainie od trzech tygodni trwa inwazja rosyjskich wojsk. Nie Ukraina, kraj niepodległy, wypowiedziała wojnę Rosji. Władimir Putin wydał rozkaz najazdu na ukraiński naród, który przez ostatnie lata starał się budować podwaliny demokratycznego państwa. To państwo obecnie jest rujnowane przez rosyjskich żołnierzy. Ostrzeliwują osiedla mieszkaniowe i obiekty użyteczności publicznej. Giną cywile, kobiety i dzieci. Straty są ogromne. Tysiące młodych rosyjskich i ukraińskich żołnierzy zginęło w bezsensownej wojnie. Można i trzeba temu zapobiec. Od Was również zależy, by nie byli zabijani kolejni ludzie. Wojna w Ukrainie niepotrzebna jest Rosjanom i nikomu na świecie. W Waszych pismach, mikrofonach, kamerach jest siła zdolna do przekonania rosyjskiego społeczeństwa.

Rosyjscy Dziennikarze! Wzywajcie do wycofania wojsk rosyjskich z Ukrainy, domagajcie się zakończenia barbarzyńskiej agresji.

Pod apelem podpisali się członkowie naczelnych władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej:

Hanna Świeszczakowska- Mazur, Bronisława Kufel- Włodek, Jerzy Domański, Sławomir Pietrzyk, Ireneusz Michał Hyra, Tomasz Miłkowski, Dariusz Rott, Sławomir Malinowski, Ryszard Sławiński, Marek Kuliński, Andrzej Maślankiewicz, Zbigniew Kołpacki, Jerzy Model, Wojciech Domagała, Jerzy Chrobot, Stanisław Wojnarowicz, Ryszard Poradowski, Marek Książek, Ryszard Bączkowski, Szymon Jakubowski, Anna Kolmer, Ryszard Mulek, Marzena Wróbel-Szała.

Oświadczenie Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej w związku z inwazją rosyjską na Ukrainie

CZYTAJ WIĘCEJ

Zespół koordynacyjny IFJ i EFJ ds. pomocy dziennikarzom na Ukrainie

CZYTAJ WIĘCEJ

----------------------------------------------------------

X ZJAZD DELEGATÓW SDRP

W Warszawie, 8 listopada br. obradował X Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, podsumowując dorobek przedłużonej ze względu na pandemię ponad 5-letnią kadencję, wytyczając zadania na następne cztery lata. W Deklaracji Programowej delegaci sformułowali stanowisko stwierdzające m.in. że media publiczne już nie są publiczne. Degradacja i pauperyzacja zawodu dziennikarskiego trwa. Dziennikarze stają się mniej potrzebni w redakcjach. Ważniejsi są pracownicy medialni, poddawani naciskom politycznym, wykonujący polecenia szefów redakcji uzależnionych od dyspozytorów politycznych. Stowarzyszenie za cel podstawowy i zadanie na czteroletnią kadencję stawia krzewienie wśród dziennikarzy zasad poszanowania i przestrzegania podstaw warsztatu dziennikarskiego, jakim są: rzetelność, obiektywizm i odpowiedzialność za publikowane informacje. Szczególną wagę przykładać do wiarygodności i odpowiedzialności za słowo, kierując się świadomością, że społecznie fatalne skutki przynosi upowszechniane kłamstwo, manipulacja faktami, insynuacja i plotka. Delegaci w uchwałach zjazdowych wyrazili m.in.: zdecydowany protest przeciwko uporczywemu blokowaniu dziennikarzom dostępu do objętych na mocy rozporządzenia Prezydenta RP z 2 września 2021 r stanem wyjątkowym obszarów części województw podlaskiego i lubelskiego. Stanowi to jawne pogwałcenie gwarantowanych zarówno w Konstytucji RP jak i prawie prasowym podstawowych zasad wolności słowa oraz dostępu do informacji. Wyrazili także solidarność z uczestniczkami protestu „Ani jednej więcej”, protestując przeciw przepisom godzącymi w życie ludzkie, dyskryminującymi kobiety, będącymi przejawem ideologicznego fanatyzmu. X Zjazd dokonał zmian w statucie SD RP oraz wybrał nowe władze.

Przewodniczącym został Jerzy Domański, redaktor naczelny Tygodnika Przegląd. W skład Prezydium weszli: Sławomir Pietrzyk – wiceprzewodniczący, Andrzej Maślankiewicz – sekretarz generalny, Ireneusz Michał Hyra – skarbnik, Tomasz Miłkowski – sekretarz d/s międzynarodowych, Hanna Świeszczakowska-Mazur – członkini. Przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej została Bronisława Kufel-Włodek, przewodniczącym Naczelnego Sądu Dziennikarskiego – Marek Kuliński.

PRZYJĘCIA DO SDRP

W związku z licznymi pytaniami na temat przyjęć dziennikarzy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej informujemy, że niezmiennie od lat obowiązują procedury zgodne ze Statutem SDRP. Kandydat na członka Stowarzyszenia musi przede wszystkim wykazać się dorobkiem w pracy dziennikarskiej. Świeżo uruchomiony portal internetowy przez kandydata, publikacje w formie bloga czy sporadyczna współpraca z redakcją gazety, radia lub telewizji, również internetowej, mogą nie wystarczyć jako argumenty do przyjęcia w szeregi członków Stowarzyszenia. Każdy kandydat składający prośbę o przyjęcie do SDRP zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji członkowskiej (dostępna na portalach oddziałów). W wypełnionej deklaracji członkowskiej powinna być odnotowana rekomendacja dwóch rzeczywistych członków Stowarzyszenia. Deklaracje należy składać w oddziałach SDRP zgodnie z miejscem zamieszkania. Zarząd oddziału po rozpatrzeniu dostarczonego przez kandydata materiału, przeanalizowaniu treści deklaracji członkowskiej pod względem formalnym i zgodności ze Statutem SDRP, w formie uchwały, podejmuje decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu prośby kandydata. Jeżeli opinia zarządu jest pozytywna wówczas kandydat po opłaceniu kwoty należnej(informacja o wysokości opłaty w oddziałach) otrzymuje legitymację Stowarzyszenia podpisaną przez sekretarza generalnego. PREZYDIUM ZG SDRP

...................

DZIENNIKARZE MUSZĄ BYĆ NA GRANICY

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej uważa, że kardynalnym błędem władz było niedopuszczanie dziennikarzy na tereny objęte stanem wyjątkowym przy granicy polsko-białoruskiej. Efektem błędnego działania to obecnie przegrana wojna medialna. Świat dowiaduje się o sytuacji imigrantów i uchodźców na białoruskiej granicy z mediów opanowanych przez propagandystów Łukaszenki lub z komentarzy CNN i BBC. Polska opinia publiczna pozbawiona jest relacji polskich dziennikarzy. Delegaci na X Zjeździe Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej( odbył się 8 listopada 2021 r) podjęli uchwałę, w której wyrazili zdecydowany protest przeciwko uporczywemu blokowaniu dziennikarzom dostępu do objętych na mocy rozporządzenia Prezydenta RP z 2 września 2021 r stanem wyjątkowym obszarów części województw podlaskiego i lubelskiego. Stanowi to jawne pogwałcenie gwarantowanych zarówno w Konstytucji RP jak i prawie prasowym podstawowych zasad wolności słowa oraz dostępu do informacji. Delegaci zażądali od władz państwowych , natychmiastowego uregulowania tej kwestii w sposób umożliwiający delegowanym przez poszczególne redakcje dziennikarzom wypełnianie swych powinności zawodowych na terenach przygranicznych objętych zakazem przebywania. Ustawa według projektu rządowego tej kwestii nie rozwiązuje. Zaproponowane ustawowe rozwiązanie, by komendanci placówek straży granicznej wydawali dziennikarzom pozwolenia na wstęp do strefy zamkniętej przy granicy polsko–białoruskiej, przypomina czasy cenzury i wznieca skojarzenia segregacji. De facto stanowi ograniczenie wolności słowa i dostępu do informacji. Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej protestuje przeciwko rozwiązaniom niezgodnym z Konstytucją RP i prawem prasowym. Uważamy, że jedynie forma akredytacji zapewni dziennikarzom swobodne wykonywanie zleconych przez redakcje zadań. Dopuszczenie dziennikarzy różnych mediów, niezależnie od barwy przekonań, do źródeł informacji gwarantuje, że opinia publiczna otrzyma rzetelne, prawdziwe i szybkie relacje o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Andrzej Maślankiewicz sekretarz generalny Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej

INFORMACJE

----------------------------------------------

WYDARZENIA


AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

OŚWIADCZENIE SDRP

Zawłaszczanie mediów... .

CZYTAJ WIĘCEJ

PAMIĘCI SZARYCH SZEREGÓW

Gdy gaśnie pamięć ludzka... .

CZYTAJ WIĘCEJ

APEL DZIENNIKARZY

Apel dziennikarzy w obronie telewizji TVN .

CZYTAJ WIĘCEJ

NIE MA RÓZNORODNOŚCI

Nie ma różności bez TVN .

CZYTAJ WIĘCEJ

HARCERZE I MEDYCYNA

10 grudnia 2020 r. Stowarzyszenie Szarych .

CZYTAJ WIĘCEJ

„Bibliotekarz Lubelski” 2020

Stanisław Dąbrowski o harcerskich drogach do niepodległości... .

CZYTAJ WIĘCEJ

LESZEK SIEMION. PRO MEMORIA

Leszek Siemion, lubelski dziennikarz i pisarz zmarł 4 lutego 1981 roku – 40 lat temu. . .

CZYTAJ WIĘCEJ

KOLEŻANKI I KOLEDZY

Koleżanki i Koledzy szczypta Optimizmu na Nowy Rok... .

CZYTAJ WIĘCEJ

OŚWIADCZENIE SDRP

Repolonizacja mediów według PIS. Zawłaszczanie mediów... .

CZYTAJ WIĘCEJ

POPIERAMY

Popieramy strajk kobiet. W całym kraju, w dużych i małych miastach .. .

CZYTAJ WIĘCEJ

OŚWIADCZENIE SDRP

Repolonizacja mediów według PIS. Podporządkowana PiS telewizja.. .

CZYTAJ WIĘCEJ

KONKURS

Stanisław Dąbrowski - Nagroda II Stopmia .

CZYTAJ WIĘCEJ

GŁOS OGRODÓW

"GŁOS OGRODÓW". Gazeta obywatelska o ogrodach. .

CZYTAJ WIĘCEJ

AKLAUD 2019

AKLAUD 2019 dla Naczelnego AKCENTU ... .

CZYTAJ WIĘCEJ

OŚWIADCZENIE

Cenzura w Radiowej Trójce ma się tak dobrze... .

CZYTAJ WIĘCEJ

REPORTERZY

REPORTERZY BEZ GRANIC RAPORTUJĄ, CMWP SDP PROTESTUJE .

CZYTAJ WIĘCEJ

OŚWIADCZENIE

Stowarzyszenie Dziennikarzy RP. Prezydent Andrzej Duda podpisał .

CZYTAJ WIĘCEJ

KONKURS

Konkursie na wspomnienia o pionierach? .

CZYTAJ WIĘCEJ

NAGRODY IM. B. PRUSA

LAUREACI NAGRÓD im. BOLESŁAWA PRUSA ZA 2019 r. .

CZYTAJ WIĘCEJ

BIZNES A MEDIA

W gościnnym „Lawendowym Dworku” w Lublinie odbyła się .

CZYTAJ WIĘCEJ

STANOWISKO ZARZĄDU IZBY

Zarząd Izby Wydawców Prasy z niepokojem przyjął informację... .

CZYTAJ WIĘCEJ

NAGRODY IM. B. PRUSA

Zgłaszanie kandydatów do Nagrody im. Bolesława Prusa. Edycja 2018. .

CZYTAJ WIĘCEJ

ZAGRAŻA NIEŁAD MEDIALNY

Stowarzyszenie Dziennikarzy RP wyraża zaniepokojenie zamiarem .

CZYTAJ WIĘCEJ

DYREKTYWA W OBRONIE

PRAW SŁABSZYCH. Po wielu dyskusjach, sporach, czasem walkach frakcyjnych .

CZYTAJ WIĘCEJ

MEMORIAŁ EUROPEJSKIEJ

Federacji Dziennikarzy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego .

CZYTAJ WIĘCEJ

PO DEBACIE

"MEDIA PUBLICZNE PO PIS-IE". W dyskusji organizowanej przez Towarzystwo .

CZYTAJ WIĘCEJ

KONGRES MEDIÓW

Kongres Mediów Obywatelskich. Kilkudziesięciu uczestników uczestników z całej Polski reprezentowało gazety, rozgłośnie .

CZYTAJ WIĘCEJ

I GALA

DZIENNIKARZY LUBELSZCZYZNY 2019 .............. .

CZYTAJ WIĘCEJ

NAGRODY IM. B. PRUSA

Wyróżniono dziennikarzy Nagrodami im. Bolesława Prusa. .

CZYTAJ WIĘCEJ

MAŁGORZATA DOMAGAŁA

Dziennikarka Lubelskiej Gazety Wyborczej nominowana do nagrody Zielonego Prusa -Spośród zgłoszeń nadesłanych z całej Polski kandydatów

CZYTAJ WIĘCEJ

NAGRODA

Katarzyna Michalak - dziennikarka Polskiego Radia Lublin została laureatką za rok 2016.

CZYTAJ WIĘCEJ

PARYSKA KULTURA

770 lat Paryskiej „Kultury” " W czerwcu 2017 r. mija 70 lat od wydania pierwszego numeru Paryskiej „Kultury” .

CZYTAJ WIĘCEJ

AKADEMICKI LAUR

AKADEMICKI LAUR DZIENNIKARSKI dla red. LESZKA GZELLI " Redaktor Alojzy Leszek Gzella otrzymał lubelski Akademicki Laur Dziennikarski .

CZYTAJ WIĘCEJ

JUBILEUSZE

WIECZÓR WSPOMNIEŃ

Franciszek Hipolit Piątkowski - promocja książki.

CZYTAJ WIĘCEJ

BENEFIS

Janusz Malinowski, 50. lat pracy twórczej..

CZYTAJ WIĘCEJ

10. LAT AWANGARDY

W Domu Kultury LSM w Lublinie odbyła się Jubileuszowa Gala

CZYTAJ WIĘCEJ

GRATULACJE!

50. lat małżeństwa. Sobota (5 września) była dla mnie i mojego

CZYTAJ WIĘCEJ

50. LAT PRACY TWÓRCZEJ

Należy do popularnych i cenionych lubelskich dziennikarzy.

CZYTAJ WIĘCEJ

JANUSZ ŚWIĄDER

Jubileusz 50. lat pracy twórczej i promocja książki.

CZYTAJ WIĘCEJ

VIVAT NESTOR!

Redaktor Tadeusz Tłuczkiewicz, wieloletni szef Rozgłośni Polskiego Radia i Telewizji w Lublinie, w 2016 roku skończył 90 lat

CZYTAJ WIĘCEJ

JUBILEUSZ

Nasza koleżanka redaktor Izabella Wlazłowska obchodzi w tym roku 40 –lecie pracy zawodowej i twórczej.

CZYTAJ WIĘCEJ

.

Z NASZEJ PÓŁKI

PUBLIKACJE NAUKOWE

Publikacje naukowe członków naszego Oddziału ...

CZYTAJ WIĘCEJ

STANISŁAW DĄBROWSKI

MELDUNKI Z OSTATNIEJ LINII FRONTU wiejskie, myśliwskie i żołnierskie ...

CZYTAJ WIĘCEJ

JANUSZ ŚWIĄDER

Pożegnanie Świądra z gwiazdami ...

CZYTAJ WIĘCEJ

JACEK GALLANT

I JEGO BAŁKAŃSKI KOCIOŁ. Nasz kolega red. wydał książkę relacjonującą ...

CZYTAJ WIĘCEJ

STANISŁAW DĄBROWSKI

Ocalić od zapomnienia - pod redakcją hm. Stanisława Jana Dąbrowskiego...

CZYTAJ WIĘCEJ

ANDRZEJ SZWABE

70 lat Motoru. W Centrum Historii Sportu w Lublinie miało miejsce

CZYTAJ WIĘCEJ

STANISŁAW DĄBROWSKI

Historia żydowskiego skautingu. W Teatrze NN miała miejsce 12 października 2019 r.

CZYTAJ WIĘCEJ

STANISŁAW DĄBROWSKI

Gwiazdy i Gwiazdeczki Kabaretu Czart. Promocja książki.

CZYTAJ WIĘCEJ

STANISŁAW KIEROŃSKI

Między Piętrami Wyobrażni. Promocja książki.

CZYTAJ WIĘCEJ

WIESŁAW PAWŁAT

WSSP Lublin. Promocja Książki. Tomasz Wójtowicz. Szczęscie

CZYTAJ WIĘCEJ

STANISŁAW KIEROŃSKI

To była sytuacja niecodzienna. 28 maja 2018 r. sala widowiskowa Domu Kultury Lubelskiej

CZYTAJ WIĘCEJ

JANUSZ MALINOWSKI

Książkę otwierają opowiadania dedykowane jego idolom literackim, poczynając od Raymonda Chandlera.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZBIGNIEW MIAZGA

Płyń Bystrzycą do morza Czytelnicy „Dziennika Wschodniego” (wcześniej „Sztandaru Ludu”) wiedzą o morskiej pasji red. Zbigniewa Miazgi .

CZYTAJ WIĘCEJ